ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่ออาจารย์ : นางสุดสวาท บุญขจร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,14:29  อ่าน 333 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕
ชื่ออาจารย์ : นางสุดสวาท บุญขจร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2564,15:58  อ่าน 414 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณนภา หาญบำราช
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2563,15:47  อ่าน 479 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความอยากรู้ อยากเห็น เรื่องอาหารและยาเสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้ตาม แนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ (constructivism)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณนภา หาญบำราช
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2563,15:46  อ่าน 391 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ชื่ออาจารย์ : นางเพียงพิศ ทานนท์
ตำแหน่ง : ครูเชี่ยวชาญ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,21:27  อ่าน 10170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
ชื่ออาจารย์ : นางสุดสวาท บุญขจร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,21:21  อ่าน 555 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการตามรูปแบบพหุปัญญา เพื่อการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุณวรรณ ยืนยาว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,15:49  อ่าน 594 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกมลพรรณ บุญเทียม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,15:45  อ่าน 440 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการปฏิบัติกีตาร์ วิชาสาระเพิ่มเติมดนตรีสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,15:44  อ่าน 426 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง มหัศจรรย์แห่งน้ำ อากาศและแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางวรินทร ตั้งตระกูล
ตำแหน่ง : ครูเชี่ยวชาญ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,15:37  อ่าน 457 ครั้ง
รายละเอียด..