เจ้าหน้าที่ ด้านการเงิน บัญชีและธุรการ

นางฐิติชญาณ์ ธานี
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาววรัญญา ทองสุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นาวสาวพิรญา ศรีพานิชย์พันธ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ