ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางวรินทร ตั้งตระกูล
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางปรีดา แสนทวีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรสรินทร์ ช่างเหล็ก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐพงศ์ สังข์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกมลพรรณ บุญเทียม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราพร เนียมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเอื้อมพร เครือบุตรดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิรญาณ์ จุ้ยเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมะลิ การุณรัตน์
ครู