วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
ชุมชนให้ความร่วมมือภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง