ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
          โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2482 ครั้งแรกอาศัยศาลาวัดบ้านหนองตาโผ่น เป็นสถานศึกษาเล่าเรียนตลอดมา

                 พ.ศ. 2504 ครูใหญ่พร้อมด้วยคณะครู ประชุมกรรมการศึกษา และประชาชนเพื่อหาเงินซื้อที่ดินก่อสร้างโรงเรียนใหม่ จึงจัดหาเงินบริจาคได้เป็นเงินจำนวน8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ซื้อที่ดินด้านตะวันตกเฉียงใต้ของวัดหนองตาโผ่น มีเนื้อที่ 4 ไร่2 งาน 55 ตารางวา
             พ.ศ. 2506 คณะกรรมการมู ลนิธิการศึกษามิตรภาพ ไทย -  อเมริกันได้มอบเงินมูลนิธิ เป็นเงินจำนวน80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ให้จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง  ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  
              พ.ศ. 2507 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้งบประมาณต่อเติมอาคารอีก 2 ห้อง ยาว  18  เมตร จำนวน  6 ห้องเรียน ทำพิธีมอบอาคารเรียนโดย  พลโทประยูร  หนุนภักดีและประธานกรรมการศึกษามูลนิธิมิตรภาพไทย-อเมริกัน มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
               พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการ ให้งบประมาณมาต่อเติมอีก 2 ห้อง รวมเป็น 8ห้องเรียน  รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวน 193,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
             พ.ศ. 2511 ได้โอนมาสังกัดเทศบาลตำบลวารินชำราบ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5”
                พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 004 ของกรมสามัญ เป็นอาคาร 2  ชั้น  ใต้ถุนก่ออิฐถือปูน  8  ห้องเรียน 
                พ.ศ. 2519 ปลูกสร้างโรงอาหารตามแบบหมายเลข 251805/1-2  ขนาด 10x40 เมตร  งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยเป็นเงินจำนวน 270,000 บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ลักษณะเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวฝากันเป็นไม้ระแนง
          พ.ศ. 2521 เทศบาลได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นเงินจำนวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ปลูกสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 15 ห้องเรียน 
          พ.ศ. 2528 เทศบาลก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 4 ชั้น 9 ห้องเรียน ในปีถัดมาต่อเติม            อีก 6 ห้องเรียน  รวมเป็น 15 ห้องเรียน
                พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนดีเด่น (ปี 2527) จากมูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
                พ.ศ. 2538 รับมอบอาคารอเนกประสงค์ สร้างโดยเงินอุดหนุนจากกรมการปกครองขนาด 21x36 เมตร งบก่อสร้างเป็นเงินจำนวน 4,090,000 บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
                พ.ศ. 2539 ก่อสร้างอาคาร คสล. สามชั้นใต้ถุนโล่งจำนวน 8 ห้องเรียน(อาคารกาญจนาภิเษก)
                พ.ศ. 2541 ต่อเติมใต้ถุนอาคารกาญจนาภิเษก เป็นห้องเรียนอนุบาล 4 ห้อง ห้องพยาบาล 1/3 ห้อง ในปีนี้ได้รื้ออาคารมิตรภาพหลังแรก และอาคารโรงอาหารหลังเดิม
                พ.ศ. 2545 รื้อถอนอาคารอำนวยการแล้วสร้างทดแทนเป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น 12  ห้องเรียน  โดยบริษัท ทีดีพี  งบประมาณเป็นเงินจำนวน 4,900,000 (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
          พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้ถมที่ด้านหลังอาคารกาญจนาภิเษก ต่อเติมโรงอาหารอนุบาลและจัดทำสนามเด็กเล่นนักเรียนอนุบาลให้เป็นสัดส่วนเฉพาะ จัดทำธนาคารขยะ ปรับพื้นเทปูนให้เป็นที่พักผ่อนของนักเรียน
          พ.ศ. 2547 ได้รับบริจาคเครื่องเล่นในสนาม จำนวน 2 ชุด จากโรงกลึงศิริชัยการช่าง
          พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณจัดทำห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 32  เครื่อง
          พ.ศ. 2550 ได้รับชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นภายนอก และงบประมาณต่างๆ ได้แก่ อาคารอนุบาล 1 หลัง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1 ห้องครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ชุด และอุปกรณ์ วัสดุ 2 ชุด คอมพิวเตอร์ห้องสมุด 8 ชุดชุดสื่อการสอนอนุบาล 1 ชุด ห้องปฏิบัติทางภาษา 1 ห้อง
          พ.ศ. 2550 ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล เป็นห้องกิจกรรมและโรงอาหาร
           พ.ศ. 2552 สร้างอาคารเรียน คลส.4/12 จำนวน 12 ห้องเรียน ตามแบบกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
          พ.ศ. 2561  สร้างอาคารเรียน คลส.4/12  จำนวน 12 ห้องเรียน  ตามตามแบบกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น