ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงคูณ รัชตะกูล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2482-2512
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศรี ทองสิงห์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2512-2518
ชื่อ-นามสกุล : นายโทน ศักดิ์สิงห์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2518-2521
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณี พุ่มแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2521-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเพ็ง ทองปัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2530-2539
ชื่อ-นามสกุล : นางประพิศ บัวขาว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย สำเนากลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสราวุธ ทองปัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552-2560
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ธภัสธร มิ่งไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561-2565
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชาติ สานุสันต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2565-ปัจจุบัน