ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3

นางศิริพร รังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3

นางอมรรัตน์ เพ็ชรเย็น
ครูเชี่ยวชาญ

นางประภัสสร หาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรรณนภา หาญบำราช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริประภา สมสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปนัสวรรณ สังข์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสวรรยา อ่อนสมจิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิสิต มากมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ