ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3

นางศิริพร รังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3

นางอมรรัตน์ เพ็ชรเย็น
ครูเชี่ยวชาญ

นางประภัสสร หาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรรณนภา หาญบำราช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริประภา สมสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปนัสวรรณ สังข์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสวรรยา อ่อนสมจิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิสิต มากมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจิระศักดิ์ สิมัด
ครู คศ.1

นางสมฤทัย วะสุขันธ์
ครู