คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรณพ ระหงษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน์ สมสุข
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรชต ศุภโกศล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชาติ สานุสันต์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนิภาพร จำปาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประกาย ศรไชย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนศักดิ์ ภูธา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเริงชัย กมลรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเพียงพิศ ทานนท์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ เสริฐวิชา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายศิวกร ล้อนันทกุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายจำปี วงศ์อิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดาพร ศรเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิทชัย นามปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา