พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดให้มีประสิทธิภาพ
2.จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้และทักษะตามกลุ่มสาระ โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพกายแข็งแรงและ สุขภาพจิตที่สมบูรณ์
3.พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งจัดสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลของโรงเรียนอย่างเหมาะสม
4.พัฒนาการอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคารเรียน ภายนอกอาคารเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5.จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา สื่อการสอนและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
6.สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนและโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการจัดการศึกษา
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้
1. พัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยการบูรณาการตามแนวทฤษฎี Montessori ในการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติต่ออาชีพสุจริต
6. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีจำนวนเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และองค์กรชุมชน ส่งเสริมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐

เป้าหมาย
1.สถานศึกษามีระบบการบริหารตามมาตรฐานการศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาการจัดการศึกษา
2.ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เป็นคนดี คนเก่ง สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุข และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.บุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและมีจำนวนเพียงพอ
4.สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องกิจกรรม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีคุณภาพ และเพียงพอในการจัดการศึกษา
5.สถานศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

6.ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น