ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางเพียงพิศ ทานนท์
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสุดสวาท บุญขจร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์ เทศนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอิสรีย์ สิรินนท์ธีร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิธิวดี โนทะยะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจตุรวิทย์ รอบรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิริสุดา วาณิชย์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายดำรง ตากิ่มนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุสิทธิ์ แก้วพิกุล
ครูชำนาญการ

นายพงษกร สมอบ้าน
ครู