ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางเพียงพิศ ทานนท์
ครู คศ.4
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางอิสรีย์ นนท์ธีระจรูญ
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ เทศนา
ครู คศ.3

นางสุดสวาท บุญขจร
ครู คศ.3

นายอนุสิทธิ์ แก้วพิกุล
ครู คศ.2

นางสิริสุดา วาณิชย์ศิริ
ครู คศ.3

นายจตุรวิทย์ รอบรู้
ครู คศ.3

นางนิธิวดี โนทะยะ
ครู คศ.3

นายพงษกร สมอบ้าน
ครู คศ.1

นายดำรง ตากิ่มนอก
ครู คศ.3