ระดับชั้นอนุบาล

นางสาวอรุณวรรณ ยืนยาว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล

นางสาวสิรินธร สืบสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประไพ รอบรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

นางแสงรัตน์ มาลากรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพียงขวัญ นะวะคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนันทกานต์ บุตตา
ครู คศ.1