ระดับชั้นอนุบาล

นางสาวอรุณวรรณ ยืนยาว
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล

นางสาวสิรินธร สืบสิงห์
ครู คศ.3

นางประไพ รอบรู้
ครู คศ.3

นางแสงรัตน์ มาลากรรณ
ครู คศ.3

นางสาวเพียงขวัญ นะวะคำ
ครู คศ.3